Obligacje Skarbowe

Inwestowanie w akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych jest propozycją kuszącą, kojarzy się bowiem z dużymi zyskami, jakie może generować takie działanie. Niestety, należy liczyć się z tym, że wspomniane zyski nie zawsze są gwarantowane, a ryzyko nie jest wcale aż tak małe, jak zapewniają niektórzy pracownicy domów maklerskich. Nie wszyscy inwestorzy są gotowi na to, aby je ponieść, wielu mówi przy tym wprost, że znacznie bardziej interesuje ich mniejszy zysk, który jednak nie wiąże się z tego rodzaju  obciążeniami. Właśnie oni coraz częściej interesują się obligacjami skarbowymi nie tracącymi na popularności bez względu na stan prognoz rynkowych.

Same obligacje skarbowe zazwyczaj definiowane są jako dłużne papiery wartościowe, za których emisję odpowiada Skarb państwa.

To właśnie on pożycza określoną kwotę od nabywcy obligacji, w zamian zaś nie tylko zobowiązuje się zwrócić ją w określonym czasie, ale również gwarantuje, że zwrot ten będzie obejmował odsetki powiększające wartość środków przekazanych przez nabywcę. W symboliczny sposób to inwestor staje się więc instytucją finansową udzielającą wsparcia, a nie osobą, która tego wsparcia potrzebuje. Warto przy tym nadmienić, że środki uzyskane dzięki emisji obligacji skarbowych nie mogą być rozdysponowane w dowolny sposób. Przeznacza się je na realizację tych celów, które zostały przewidziane w budżecie państwa, bywa zaś i tak, że znajdują one zastosowanie podczas spłaty zaciągniętych wcześniej długów.

W ujęciu teoretycznym mówiąc o obligacjach skarbowych mamy na myśli jedną z najbardziej bezpiecznych lokat, z którymi możemy mieć do czynienia w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Dzieje się tak dlatego, że ich gwarantem nie jest konkretna spółka (jak ma to miejsce w przypadku akcji), ale państwo, te zaś powszechnie uważane jest za ten podmiot, który dysponuje największym majątkiem w skali kraju. Niestety, w praktyce sytuacja nie wygląda już tak optymistycznie. Również państwo może okazać się niewypłacalne, zdarzały się zaś przypadki, w których organy ustawodawcze prawnie zwalniały je z obowiązku wywiązywania się ze zobowiązań wobec nabywców obligacji skarbowych. Co więcej, nie istnieją żadne podmioty, które mogłyby pomagać obywatelom domagającym się, aby państwo wywiązało się ze zobowiązań, jakie ma względem nich. Pocieszające jest to, że z przypadkami takimi nie mamy do czynienia często (problemy z obligacjami skarbowymi obniżają wiarygodność gospodarczą państwa w oczach zagranicznych inwestorów), w zdecydowanej większości sytuacji mamy zaś pewność, że inwestując w obligacje skarbowe nie pozbywamy się naszych pieniędzy.

W Polsce możemy zaopatrywać się zarówno w oszczędnościowe, jak i w rynkowe obligacje skarbowe. Pierwsza z wymienionych tu grup obejmuje papiery wartościowe, o które mogą się starać jedynie osoby fizyczne. Nie są one notowane na giełdzie papierów wartościowych, a ich emisja ma miejsce co miesiąc. Stały jest nie tylko czas emisji, ale również cena oszczędnościowych obligacji skarbowych, niezmiennie wynosi ona więc 100 złotych.

Różnice dotyczą czasu ich wykorzystywania, mamy więc do czynienia z obligacjami dwu-, cztero- i dziesięcioletnimi. Rynkowe obligacje skarbowe mogą być kupowane nie tylko przez osoby fizyczne, ale także przez osoby prawne i te jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości pranej. Można nimi obracać na giełdzie, a do tego mogą być one przedmiotem obrotu dokonywanego na rynku wtórnym i to zarówno na podstawie umów sprzedaży, jak i darowizny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*