Akcje spółek

Choć mówienie o akcjach w kontekście giełdy wydaje się w pełni naturalne, a samo pojęcie akcji spółek jest jednym z najbardziej fundamentalnych terminów stosowanych wówczas, gdy mówi się o giełdzie papierów wartościowych, wiele osób może mieć problemy ze zdefiniowaniem tego terminu. Na szczęście, mówimy o wyzwaniu, któremu jesteśmy w stanie sprostać.

W ujęciu prawnym akcje spółek są papierami wartościowymi, które łączą tak prawa o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym.

Prawa te są wynikiem uczestnictwa właściciela akcji w spółce akcyjnej ona sama jest zaś postrzegana jako własność akcjonariuszy. W praktyce oznacza to, że posiadanie choćby jednej akcji spółki czyni nas właścicielami części firmowego majątku. Wynikają z tego określone prawa, choć jako akcjonariusze nie jesteśmy też wolni od pewnych zobowiązań.

Nietrudno domyślić się, że akcje nie stanowią monolitu. Ich najbardziej podstawowy podział mówi o imiennych akcjach spółek oraz o akcjach na okaziciela, choć przedmiotem obrotu giełdowego może być wyłącznie druga z wymienionych tu grup. Oznacza to, że akcja imienna przed wprowadzeniem jej do obrotu giełdowego musi zostać zamieniona na akcję na okaziciela, w innym wypadku bowiem nie możemy dokonać jej sprzedaży.

Mówiąc o kryteriach podziału akcji spółek warto zwrócić uwagę również na uprawnienia, które przysługują ich właścicielom. W tym kontekście wypada wspomnieć zarówno o akcjach zwykłych, jak i uprzywilejowanych. Co ważne, te ostatnie również mogą się dzielić, a preferencyjne traktowanie odnosi się zarówno do wysokości ewentualnej dywidendy i liczny głosów, jakimi właściciel akcji dysponuje na walnym zgromadzeniu, jak i do tych uprawnień, które będą mu przysługiwać w przypadku ewentualnego postępowania likwidacyjnego spółki. Warto jednak podkreślić, że rodzaje przywilejów są z góry określone, a informacji na ich temat należy szukać w statucie spółki, której dotyczą akcje..

Jeszcze inny podział odnosi się do postaci akcji, mamy więc do czynienia zarówno z akcjami w postaci fizycznej, jak i akcjami zdematerializowanymi. Tylko te drugie mogą być przy tym przedmiotem obrotu giełdowego, zasada ta obowiązuje przy tym również w odniesieniu do innych rodzajów papierów wartościowych. Ograniczenie jest konsekwencją wzrostu znaczenia giełd, a co za tym idzie również wzrostu ich obrotów, obracanie milionami akcji w ich materialnej postaci byłoby bowiem czynnikiem hamującym rozwój giełdy.

Posiadanie akcji (bez względu na ich liczbę i charakter) gwarantuje nam określone prawa. W pierwszej kolejności wypada wspomnieć o możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a więc również – decydowania o kierunkach rozwoju spółki. Nie mniej istotne wydaje się jednak również prawo do udziału w zyskach (o ile udało się je wypracować i nie zapadła decyzja o przeznaczeniu ich w całości na rozwój firmy), a także prawo do naboru nowych akcji.

Mówiąc o akcjach spółek warto pamiętać o tym, że ich posiadanie nie gwarantuje nam wyłącznie praw i korzyści finansowych. Bardzo często należy liczyć się również z pewnym ryzykiem, spółka nie zawsze funkcjonuje bowiem jednakowo dobrze. Gospodarka wolnorynkowa może doprowadzić także do trudności ze sprzedażą produktów, braku zysków, a w skrajnych przypadkach również do upadku spółki, pieniądze zainwestowane w akcje można zatem nie tylko pomnażać, ale również tracić. Uczestnictwo w obrocie giełdowym wiąże się z ryzykiem, sama giełda wypracowała jednak liczne mechanizmy pozwalające na jego ograniczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*